Uppdrag- Förskola och skola

Våra insatser riktar sig till förskolor och skolor som känner att de behöver stöd i sitt dagliga arbete eller kring en viss specifik frågeställning. Varje verksamhet är unik och så är det även med vilka behov som finns. Vi utformar insatsen och upplägget i samråd med er och utifrån de specifika behov som finns i just er verksamhet. Frågor som vi kan hjälpa er med är exempelvis om ni känner att ni behöver råd och stöd kring hur ni kan arbeta med en elev eller ett barn som har behov av extra stöd och vi kan även hjälpa till att utveckla dokumentationen i verksamheten eller kring en specifik barn/elev.

specialpedagog konsult särskilt stödFörskola och Skolaspecialpedagog konsult särskilt stöd

Uppdrag- Förskola och skola

Våra insatser riktar sig till förskolor och skolor som känner att de behöver stöd i sitt dagliga arbete eller kring en viss specifik frågeställning. Varje verksamhet är unik och så är det även med vilka behov som finns. Vi utformar insatsen och upplägget i samråd med er och utifrån de specifika behov som finns i just er verksamhet. Frågor som vi kan hjälpa er med är exempelvis om ni känner att ni behöver råd och stöd kring hur ni kan arbeta med en elev eller ett barn som har behov av extra stöd och vi kan även hjälpa till att utveckla dokumentationen i verksamheten eller kring en specifik barn/elev.

specialpedagog konsult särskit stödSida: Förskola och Skolaspecialpedagog konsult särskilt stöd

Urval på tjänster som vi erbjuder

Observation/skuggning

Barn/Elevobservationer
Vi kommer ut till verksamheten och möter barnet/eleven eller gruppen i dess naturliga miljö och får en bild av hur vardagen fungerar för just den aktuella eleven/barnet eller gruppen. I samband med detta, så pratar vi med de som möter eleven/barnet i vardagen och i de fall det är aktuellt även med eleven/barnet. Detta för att få en större insikt och djupare bild kring frågeställningen och iakttagelserna utgör en grund för det vidare arbetet kring eleven/barnet.

Samspelsobservationer
Specialpedagogisk Konsult utför samspelsobservationer i den ordinarie verksamheten med syfte att hitta möjligheter för pedagoger att utvecklas i sin yrkesroll. Samspelsobservationer fokuserar inte på ett särskilt barn eller elev utan på hela arbetslaget. Observationerna används som diskussions- och reflektionsunderlag i handledning av arbetslaget. Samspelsobservationer är en lärandeprocess som leder till både professionell och personlig utveckling som bidrar til ett mera självständigt och flexibelt tänkande och agerande hos deltagarna.

Specialpedagog konsult anpassningar skolaSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult anpassningar skola
Specialpedagog konsult anpassningar skola 2Sida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult anpassningar skola 2

Urval på tjänster som vi erbjuder

Observation/skuggning

Barn/Elevobservationer
Vi kommer ut till verksamheten och möter barnet/eleven eller gruppen i dess naturliga miljö och får en bild av hur vardagen fungerar för just den aktuella eleven/barnet eller gruppen. I samband med detta, så pratar vi med de som möter eleven/barnet i vardagen och i de fall det är aktuellt även med eleven/barnet. Detta för att få en större insikt och djupare bild kring frågeställningen och iakttagelserna utgör en grund för det vidare arbetet kring eleven/barnet.

Samspelsobservationer
Specialpedagogisk Konsult utför samspelsobservationer i den ordinarie verksamheten med syfte att hitta möjligheter för pedagoger att utvecklas i sin yrkesroll. Samspelsobservationer fokuserar inte på ett särskilt barn eller elev utan på hela arbetslaget. Observationerna används som diskussions- och reflektionsunderlag i handledning av arbetslaget. Samspelsobservationer är en lärandeprocess som leder till både professionell och personlig utveckling som bidrar till ett mera självständigt och flexibelt tänkande och agerande hos deltagarna.

Specialpedagog konsult anpassningar skolaSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult anpassningar skola
Specialpedagog konsult anpassningar skola 2Sida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult anpassningar skola 2

Handledning

Vi erbjuder handledning utifrån behov/frågeställning kring enskilda barn/elever, grupper/klasser, samt förhållningssätt eller andra verksamhetsnära frågor. Handledningen riktar sig till personal och/eller skolledning. Syftet med handledningen är att hjälpa personalen reflektera och få insikt kring vad de redan gör i sitt dagliga arbete. Handledningen utgår från konkreta exempel i verksamheten samt hur arbetet kan utvecklas vidare för att stärka både personalen och det enskilda barnet/eleven genom att hitta olika redskap och handlingsalternativ i olika situationer.

Specialpedagog konsult handledningskolaSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult handledning skola

Handledning

Vi erbjuder handledning utifrån behov/frågeställning kring enskilda barn/elever, grupper/klasser, samt förhållningssätt eller andra verksamhetsnära frågor. Handledningen riktar sig till personal och/eller skolledning. Syftet med handledningen är att hjälpa personalen reflektera och få insikt kring vad de redan gör i sitt dagliga arbete. Handledningen utgår från konkreta exempel i verksamheten samt hur arbetet kan utvecklas vidare för att stärka både personalen och det enskilda barnet/eleven genom att hitta olika redskap och handlingsalternativ i olika situationer.

Specialpedagog konsult handledning skolaSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult handledning skola

Dokumentation

Specialpedagogisk Konsult kan hjälpa till att utveckla eller utforma pedagogiska utredningar, handlingsplaner, åtgärdsprogram eller annan relevant dokumentation som kan bidra till att utveckla arbetet kring eleverna/barnet och dess behov av särskilt stöd. Utgångspunkten i detta arbete blir de observationer som vi har gjort samt det underlag konsulten har fått genom att prata med de som möter eleven/barnet i vardagen. Vi kan även bistå med att skriva olika former av intyg, ansökan om tilläggsbelopp till kommunerna eller stötta i arbetet kring att utforma rutiner kring dokumentationen i verksamheten.

Specialpedagog konsult dokumentation skolaSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult dokumentation skola

Dokumentation

Specialpedagogisk Konsult kan hjälpa till att utveckla eller utforma pedagogiska utredningar, handlingsplaner, åtgärdsprogram eller annan relevant dokumentation som kan bidra till att utveckla arbetet kring eleverna/barnet och dess behov av särskilt stöd. Utgångspunkten i detta arbete blir de observationer som vi har gjort samt det underlag konsulten har fått genom att prata med de som möter eleven/barnet i vardagen. Vi kan även bistå med att skriva olika former av intyg, ansökan om tilläggsbelopp till kommunerna eller stötta i arbetet kring att utforma rutiner kring dokumentationen i verksamheten.

Specialpedagog konsult dokumentation skolaSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult dokumentation skola

Skolutveckling

Ni som jobbar inom skola ställs ständigt inför olika utmaningar. Det är vanligt att behöva rådgivning kring det specialpedagogiska arbetet vid t.ex. inför ett besök av Skolinspektionen. Det är alltid bra att vara förberedd inför ett sådant besök och kontrollera alla funktioner så att inspektionen blir godkänd. Vi går då igenom skolans dokumentation kring särskilt stöd för att se vilka brister som finns, och hur dessa går att åtgärda innan själva besöket från Skolinspektionen. Är det nödvändigt att skapa nya rutiner eller fler dokument för att inspektionen ska bli godkänd så erbjuds även dessa tjänster.

Specialpedagog konsult skolutveckling rektorSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult skolutveckling rektor

Skolutveckling

Ni som jobbar inom skola ställs ständigt inför olika utmaningar. Det är vanligt att behöva rådgivning kring det specialpedagogiska arbetet vid t.ex. inför ett besök av Skolinspektionen. Det är alltid bra att vara förberedd inför ett sådant besök och kontrollera alla funktioner så att inspektionen blir godkänd. Vi går då igenom skolans dokumentation kring särskilt stöd för att se vilka brister som finns, och hur dessa går att åtgärda innan själva besöket från Skolinspektionen. Är det nödvändigt att skapa nya rutiner eller fler dokument för att inspektionen ska bli godkänd så erbjuds även dessa tjänster.

Specialpedagog konsult skolutveckling rektorSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult skolutveckling rektor

Bemanning

Är ni en mindre skola eller förskola med behov av en specialpedagog på deltid och har svårt att rekrytera för en så pass liten tjänst?

Har er endast tillfälligt behov av specialpedagogisk kompetens under en tid då den ordinarie specialpedagogen är ledig eller har hög arbetsbelastning?

Vi kan hjälpa er med ert behov av en specialpedagog, oavsett storleken på uppdraget eller om det är tillfälligt eller långsiktigt. Vi hjälper till att forma en lösning som passar era krav. Vi är snabba och effektiva, men lägger också vikt vid att matchningen blir rätt för verksamhetens behov.

Att anlita Specialpedagogisk Konsult till att bemanna er verksamhet med en specialpedagog är ett kostnadseffektiv och flexibelt alternativ som även reducerar risken för felrekryteringar.

Specialpedagog konsult bemanning rekryteringSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult bemanning rekrytering

Bemanning

Är ni en mindre skola eller förskola med behov av en specialpedagog på deltid och har svårt att rekrytera för en så pass liten tjänst?

Har er endast tillfälligt behov av specialpedagogisk kompetens under en tid då den ordinarie specialpedagogen är ledig eller har hög arbetsbelastning?

Vi kan hjälpa er med ert behov av en specialpedagog, oavsett storleken på uppdraget eller om det är tillfälligt eller långsiktigt. Vi hjälper till att forma en lösning som passar era krav. Vi är snabba och effektiva, men lägger också vikt vid att matchningen blir rätt för verksamhetens behov.

Att anlita Specialpedagogisk Konsult till att bemanna er verksamhet med en specialpedagog är ett kostnadseffektiv och flexibelt alternativ som även reducerar risken för felrekryteringar.

Specialpedagog konsult bemanning rekryteringSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult bemanning rekrytering

Workshops och utbildning

Vill ni arbeta mer praktiskt på förskolan eller skolan. Då kan vi lägga upp ett program med workshops åt er. Workshop är en utvecklande metod och arbetssätt t.ex på en studiedag eller APT där man varvar teoripass med diskussioner och praktiska övningar. Exempel på workshops är:

-Hur kan man arbeta för att reducera problemskapande beteende
-Hur kan man skapa inkludering och inkluderande lärmiljö
-Hur kan man arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
-specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling

Specialpedagog konsult workshop skolaSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult workshop skola

Workshops och utbildning

Vill ni arbeta mer praktiskt på förskolan eller skolan. Då kan vi lägga upp ett program med workshops åt er. Workshop är en utvecklande metod och arbetssätt t.ex på en studiedag eller APT där man varvar teoripass med diskussioner och praktiska övningar. Exempel på workshops är:

-Hur kan man arbeta för att reducera problemskapande beteende
-Hur kan man skapa inkludering och inkluderande lärmiljö
-Hur kan man arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
-specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling

Specialpedagog konsult workshop skolaSida: Förskola och SkolaSpecialpedagog konsult workshop skola