Integritetspolicy
Hantering av personuppgifter, integritet och marknadsföring
1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB (Specialpedagogisk Konsult) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Specialpedagogisk Konsult tillhandahåller tjänster till kommunala och fristående huvudmän samt till privatpersoner. Personuppgifter som samlas in berör kontaktpersoner nödvändiga för uförandet av tjänsten.
1.2 Integritetspolicyn gäller hantering av kontaktpersoner i samband med tillhandahållande av tjänster och produkter i anslutning till uppdrag.
1.3 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgftslagstifning.
1.4 Specialpedagogisk Konsult behandlar inte känsliga personuppgifter såsom etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådningar eller sexuella läggningar.

2. Personuppgiftsansvarig
2.1 Specialpedagogisk Konsult är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
2.2 Kontaktperson på företaget är Charlotte Ghannad som kan nås på e-post: charlotte.ghannad@specpedkonsult.se

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna köpa och utnyttja våra tjänster eller kontakta oss för
service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter för de kontakt personer som anges.
3.2 Specialpedagogisk konsult samlar in och behandlar kontaktpersonernas personuppgifter som krävs för att du eller ditt företag ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1 De personuppgifter som Specialpedagogisk Konsult samlar in och behandlar om de kontaktpersoner som angetts är:
•Namn
•Telefonnummer
•e-post
•Kundnummer
•Identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
•Faktura-och leveransadress

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 Specialpedagogisk Konsult behandlar personuppgifter för kontaktpersoner för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dessa personuppgifter i syfe att:
•Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, fakturering och tillhandahållande av support.
•Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
•Lämna information och rikta marknadsföring, per post och e-post
•Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
•Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
•Förbättra vårt kunderbjudande,till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
•Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
•Följa tillämplig lagtiftning, till exempel bokföringslagar. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads-och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs-och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandlingav personuppgifter
6.1 Specialpedagogisk konsult baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kontaktperson hos Specialpedagogisk konsult, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller ditt företag, samt för förenklad administration och orderhistorik
6.3 Specialpedagogisk konsult behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en
intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en
intresseavvägning.
6.4 I vissa fall kan Specialpedagogisk Konsult ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav för enskilda näringsidkare.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om kontaktpersoner och e-postkontoinnehavare?
7.1 Kontaktpersoners personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Specialpedagogisk konsult kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Specialpedagogisk Konsults rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
7.2 Specialpedagogisk konsult sparar uppgifter om kontaktpersoner i högst 24 månader efter det att ditt företag senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Specialpedagogisk konsult.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
8.1 Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Specialpedagogisk konsult om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Specialpedagiska konsultens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
8.2 Specialpedagogiska konsult har tystnadsplikt gällande våra kunder. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

9. Ändring av integritetspolicy
9.1 Specialpedagogisk konsult har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Specialpedagogisk Konsult kommer med rimligt varsel att underrätta kontakt personer vid ändringar av integritetspolicy. Om ditt företag inte godtar ändringarna
har ditt företag rätt att säga upp samarbetet med Specialpedagogisk Konsult innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Företaget säger upp samarbetet genom att kontakta Specialpedagogisk Konsult.

10. Skyddet av dina personuppgfter
10.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar kontaktpersoners personuppgifter till oss. Specialpedagogisk Konsult har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för
att skydda dessa personuppgifter moto otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

11. Dina rättigheter
11.1 Specialpedagogisk konsult ansvarar för att kontaktpersoners och kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagsstiftning.
11.2 Specialpedagogisk konsult kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller kompletera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
11.3 Du som kund har rätt att begära: Tillgång till personuppgifter för era kontaktpersoner.
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dessa personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skrifligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka
personuppgifter som finns registrerade om dig och era kontaktpersoner, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån
om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina kontaktpersoners personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi sparat om dessa kontakt personer. Det innebär att du har rätt att begära att dessa personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav
på att vi inte omedelbart får radera dessa personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Begränsning av behandling innebär att era kontaktpersoners personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dessa uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse
11.4 Specialpedagogisk konsult kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 11.3. ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skältill behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
11.7 Du har rätt att rapportera eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

12. Cookies
12.1 Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats på www.specpedkonsult.se och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

13. Kontakinformation
13.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina kontaktpersoners personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontakinformation hittar du nedan.
Specialpedagogisk konsult, Charlotte Ghannad AB, Spolegatan 6, 222 20, Lund
Mailadress: charlotte.ghannad@specpedkonsult.se