Om oss

Mitt namn är Charlotte Ghannad och det är jag som driver bolaget Specialpedagogisk Konsult. Till min hjälp har jag också ett stort nätverk med andra specialpedagoger, speciallärare, pedagoger och handledare/utbildare som kan hjälpa till beroende på uppdragets storlek och karaktär.

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Jag är utbildad grundskollärare inriktning årskurs 1–7 sv/so och har även en förskollärarexamen. Sedan 1999 har jag arbetat både inom skolans och förskolans värld. Jag har vidareutbildat mig till specialpedagog och även till speciallärare inriktning utvecklingsstörning. Jag har arbetat som specialpedagog i över 10 år. Jag har varit med och startat upp två resursskolor som riktar sig till barn och unga med autism och omfattade både grund- och grundsärskolan. Jag har också varit delaktig i att starta upp LSS-verksamheter i form av assistansbolag, korttidstillsyn, kortidsvistelse, samt gruppboende där jag har bidragit med specialpedagogisk kompetens.

I min roll som specialpedagog, så har jag stor erfarenhet av att genomföra observationer, kartläggningar, handledning samt att skriva olika former av relevant dokumentation såsom pedagogiska utredningar och handlingsplaner. Min roll i elevhälsoteamet har inneburit att jag har haft ett nära tvärvetenskapligt samarbete med övriga professioner där vi har gemensamt arbetat för att hitta lösningar som stöttar barnet/eleven i dess utveckling. Jag har haft ett nära samarbete med pedagoger, vårdnadshavare och externa aktörer i nätverket kring barnet/eleven.

Jag har även en stor insikt och förståelse för hur det är att vara förälder till ett barn med särskilda behov, eftersom en av mina söner har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Denna erfarenhet är givande i mitt arbete med barn och deras familjer, eftersom det ger mig en ökad förståelse för hur deras vardag kan se ut.

Specialpedagog konsult charlotte ghannadSida: Om ossspecialpedagogisk konsult charlotte ghannad

Akademisk Utbildning

 • Grundskollärarexamen inriktning årskurs 1–7 sv/so, 1999, Luleå Tekniska Universitet.
 • Montessoripedagogik 0–12 år, 2007, Malmö Högskola.
 • Specialpedagogexamen, 2010, Malmö Högskola.
 • Speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning, 2016, Malmö Högskola.

Övriga relevanta längre utbildningar

 • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Grundkurs samt fortsättningskurs (10 dagar)
 • Problemskapande beteende och lågaffektivt beteende (3 dagar)
 • Hanen Program-more than words- att hjälpa barn med AST med kommunikation och sociala färdigheter- (8 kurstillfällen)
 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) (5 dagar)
 • Ett pedagogisk arbetssätt anpassad till ungdomar och vuxna med autism baserad på TEACCH (grundkurs och fortsättningskurs 10 dagar)
 • Strategier för barn/elever med ADHD (3 dagar)
 • Självskadande beteende och tvång (3 dagar)
 • Skolutveckling, att leda specialpedagogisk förändringsarbete (15hp)
 • Handledarutbildning- att leda professionella samtal (15hp)
Specialpedagog konsult examensbevis specialpedagog speciallärare grundskolelärareSida: Om ossSpecialpedagog konsult examensbevis specialpedagog speciallärare grundskolelärare
Specialpedagog konsult wordcloud charlotte ghannadSida: Om ossSpecialpedagog konsult wordcloud charlotte ghannad