Uppdrag- LSS Verksamheter

För de verksamheter som är verksamma under Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) kan vi erbjuda flera olika specialpedagogiska tjänster.
I verksamheter som personlig assistans, grupp- och korttidsboende, och daglig verksamhet kan en specialpedagog spela en viktig roll. Vi kan erbjuda handledning eller annat stöd till medarbetarna som jobbar närmast brukarna och som behöver stöd i sitt dagliga arbete eller kring en viss specifik frågeställning.

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Uppdraget kan även inkludera att kvalitetssäkra metoder, arbetssätt, handlingsplaner, genomförande planer och annan dokumentation på enhets- eller individnivå.
Varje verksamhet och brukare är unik och så är det även med vilka behov som finns. Jag utformar insatsen och upplägget i samråd med er och utifrån de specifika behov som finns i just er verksamhet.

Uppdrag- LSS Verksamheter

För de verksamheter som är verksamma under Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) kan vi erbjuda flera olika specialpedagogiska tjänster.
I verksamheter som personlig assistans, grupp- och korttidsboende, och daglig verksamhet kan en specialpedagog spela en viktig roll. Vi kan erbjuda handledning eller annat stöd till medarbetarna som jobbar närmast brukarna och som behöver stöd i sitt dagliga arbete eller kring en viss specifik frågeställning.

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Uppdraget kan även inkludera att kvalitetssäkra metoder, arbetssätt, handlingsplaner, genomförande planer och annan dokumentation på enhets- eller individnivå.
Varje verksamhet och brukare är unik och så är det även med vilka behov som finns. Jag utformar insatsen och upplägget i samråd med er och utifrån de specifika behov som finns i just er verksamhet.

Urval på tjänster som vi erbjuder

Observation/skuggning


Brukarobservationer

Vi kommer ut till verksamheten och möter brukaren i dess naturliga miljö och får en bild av hur vardagen fungerar för just den aktuella brukaren. I samband med detta, så pratar vi även med de som arbetar kring brukaren om det är aktuellt även med själva brukaren för en ökad insikt och djupare bild kring brukarens styrkor, intressen och behov. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet kring att hitta metoder och arbetssätt som kan reducera stressnivån, de problemskapande beteendena eller andra utmaningar som kan finnas och istället öka brukarens självbestämmande, delaktighet och välmående.

Samspelsobservationer
Vi utför samspelsobservationer (skuggning) i den ordinarie verksamheten med syfte att hitta möjligheter för personalen att utvecklas i sin yrkesroll. Samspelsobservationer fokuserar inte på ett särskilt brukare utan på hela arbetslaget. Observationerna används som diskussions- och reflektionsunderlag i handledning av arbetslaget. Samspelsobservationer är en lärandeprocess som leder till både professionell och personlig utveckling genom ett mera självständigt och flexibelt tänkande och agerande hos deltagarna.

specialpedagog konsult handledningSida: LSS-verksamheterspecialpedagog konsult handledning

Urval på tjänster som vi erbjuder

Observation/skuggning


Brukarobservationer

Vi kommer ut till verksamheten och möter brukaren i dess naturliga miljö och får en bild av hur vardagen fungerar för just den aktuella brukaren. I samband med detta, så pratar vi även med de som arbetar kring brukaren om det är aktuellt även med själva brukaren för en ökad insikt och djupare bild kring brukarens styrkor, intressen och behov. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet kring att hitta metoder och arbetssätt som kan reducera stressnivån, de problemskapande beteendena eller andra utmaningar som kan finnas och istället öka brukarens självbestämmande, delaktighet och välmående.

Samspelsobservationer
Vi utför samspelsobservationer (skuggning) i den ordinarie verksamheten med syfte att hitta möjligheter för personalen att utvecklas i sin yrkesroll. Samspelsobservationer fokuserar inte på ett särskilt brukare utan på hela arbetslaget. Observationerna används som diskussions- och reflektionsunderlag i handledning av arbetslaget. Samspelsobservationer är en lärandeprocess som leder till både professionell och personlig utveckling genom ett mera självständigt och flexibelt tänkande och agerande hos deltagarna.

Handledning

Specialpedagogisk Konsult erbjuder handledning utifrån behov/frågeställning kring enskilda brukaren, förhållningssätt eller andra verksamhetsnära frågor. Handledningen riktar sig till personal och/eller ledning. Syftet med handledningen är att hjälpa personalen reflektera och få insikt kring vad de redan gör i sitt dagliga arbete.

Handledning kan vara aktuellt i följande scenarion:

• När det är stora beteendeproblem kring en eller flera brukare
• När personal är i stort behov att enas kring ett gemensamt förhållningssätt
• När personal behöver ökad kunskap kring tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och andra metoder och arbetssätt.

Personalgruppers behov ser ofta ändå väldigt olika ut. Handledningen tar sin utgångspunkt i de problem eller utvecklingsområden som personalen vill arbeta med. Detta kan med fördel kombineras med en brukar- eller samspelsobservation där konsulten har skapat sig bilder av olika situationer i verksamheten som kan ligga till grund för den fortsatta handledningen.

Personalens/arbetsplatsens mål med handledningen definieras tydligt vid uppstart. Därefter anpassas handledningens struktur, innehåll, utbildningsmaterial och metoder för att personalen på bästa sätt ska kunna uppfylla målsättningarna.

specialpedagog konsult handledning 2Sida: LSS-verksamheterspecialpedagog konsult handledning 2

Handledning

Specialpedagogisk Konsult erbjuder handledning utifrån behov/frågeställning kring enskilda brukaren, förhållningssätt eller andra verksamhetsnära frågor. Handledningen riktar sig till personal och/eller ledning. Syftet med handledningen är att hjälpa personalen reflektera och få insikt kring vad de redan gör i sitt dagliga arbete.

Handledning kan vara aktuellt i följande scenarion:

• När det är stora beteendeproblem kring en eller flera brukare
• När personal är i stort behov att enas kring ett gemensamt förhållningssätt
• När personal behöver ökad kunskap kring tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och andra metoder och arbetssätt.

Personalgruppers behov ser ofta ändå väldigt olika ut. Handledningen tar sin utgångspunkt i de problem eller utvecklingsområden som personalen vill arbeta med. Detta kan med fördel kombineras med en brukar- eller samspelsobservation där konsulten har skapat sig bilder av olika situationer i verksamheten som kan ligga till grund för den fortsatta handledningen.

Personalens/arbetsplatsens mål med handledningen definieras tydligt vid uppstart. Därefter anpassas handledningens struktur, innehåll, utbildningsmaterial och metoder för att personalen på bästa sätt ska kunna uppfylla målsättningarna.

Dokumentation

Vi kan hjälpa till att utveckla eller utforma genomförandeplaner, pedagogiska utredningar, handlingsplaner eller annan relevant dokumentation som kan bidra till att utveckla arbetet kring brukarna och deras behov. Utgångspunkten i detta arbete blir de observationer som konsulten, samtal med de som möter brukaren i vardagen samt tidigare dokumentation. Specialpedagogisk Konsult kan även bistå med att skriva olika former av intyg vid till exempel ansökan till kommun eller Försäkringskassan samt bistå verksamheten med att utforma och implementera rutiner kring dokumentation i verksamheten.

specialpedagog konsult dokumentationSida: LSS-verksamheterspecialpedagog konsult dokumentation

Dokumentation

Vi kan hjälpa till att utveckla eller utforma genomförandeplaner, pedagogiska utredningar, handlingsplaner eller annan relevant dokumentation som kan bidra till att utveckla arbetet kring brukarna och deras behov. Utgångspunkten i detta arbete blir de observationer som konsulten, samtal med de som möter brukaren i vardagen samt tidigare dokumentation. Specialpedagogisk Konsult kan även bistå med att skriva olika former av intyg vid till exempel ansökan till kommun eller Försäkringskassan samt bistå verksamheten med att utforma och implementera rutiner kring dokumentation i verksamheten.

specialpedagog konsult workshopSida: LSS-verksamheterspecialpedagog konsult workshop

Workshops och utbildning

Vill ni arbeta mer praktiskt på i er verksamhet. Då kan vi lägga upp ett program med workshops åt er. Workshop är en utvecklande metod och arbetssätt t.ex på en studiedag eller APT där man varvar teoripass med diskussioner och praktiska övningar.

Exempel på workshops är:

-Hur kan vi arbeta för att reducera problemskapande beteende?
-Hur kan vi öka individens självbestämmelse och delaktighet för ett ökat välbefinnande?
-Hur kan vi arbeta med tydliggörande pedagogik i verksamheten för att skapa meningsfullhet för individen?

specialpedagog konsult workshopLSS-verksamheterspecialpedagog konsult workshop

Workshops och utbildning

Vill ni arbeta mer praktiskt på i er verksamhet. Då kan vi lägga upp ett program med workshops åt er. Workshop är en utvecklande metod och arbetssätt t.ex på en studiedag eller APT där man varvar teoripass med diskussioner och praktiska övningar.

Exempel på workshops är:

-Hur kan vi arbeta för att reducera problemskapande beteende?
-Hur kan vi öka individens självbestämmelse och delaktighet för ett ökat välbefinnande?
-Hur kan vi arbeta med tydliggörande pedagogik i verksamheten för att skapa meningsfullhet för individen?